Gordon Kenneth Short
1st marriage
Irena
b. 15/06/1952 San Antonio, Texas,USA
one child
Emily
 
 
Gordon Kenneth Short
2nd marriage
Annie
 
one child
 
 
Felicity
 
   
Gordon Kenneth Short
3rd marriage
Sandra